Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w trakcie korzystania z formularza kontaktowego w serwisie geniux.pl jest Luxtar, s.r.o.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora:

Firma: Luxtar, s.r.o.

Siedziba: Sousedská 637, 73514 Orlová-Lutyně, Czechy

Identyfikator: 06303854

Numer VAT: CZ06303854

Telefon: +420 770121805

E-mail: fakturace@luxtar.cz

Adres kontaktowy: Sousedská 637, 73514 Orlová-Lutyně, Czechy

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon i e-mail) w celu komunikacji z Tobą. Będziemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: GDPR).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Negocjowanie umowy GDPR, wykonanie umowy, której stroną jest kupujący oraz ewentualne wdrożenie środków przed zawarciem umowy na Twoje żądanie.

Kategorie odbiorców/odbiorców danych osobowych

Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Kupującego innym podmiotom niż następujący procesorzy/administratorzy:

a) ABRA Software a.s., która świadczy na rzecz naszej firmy usługi serwerowe w ramach swojego produktu ABRA Flexi, przy czym dane będą podawane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.

Czas przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora jedynie tak długo, jak będzie to konieczne, jednak nie dłużej niż rok od ostatniej komunikacji. W przypadku nawiązania współpracy będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z warunkami handlowymi obowiązującymi na stronie luxtar.cz.

Prawa związane z danymi osobowymi

Zgodnie z artykułami 15 do 21 GDPR masz prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, co polega na prawie uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe go dotyczące są, czy nie są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 GDPR;

b) do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych go dotyczących, z uwzględnieniem celów przetwarzania, kupujący ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 GDPR;

c) do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), które polega na tym, że administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dane osobowe kupującego, gdy tylko nie są już potrzebne do celów realizacji umowy, chyba że zachodzi ku temu potrzeba inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania;

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 GDPR;

e) w sprawie przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR;

f) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 GDPR.

Na żądanie administrator przekaże Tobie informację o podjętych środkach w każdym przypadku najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

W przypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych, masz prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w tym zakresie, i wnieść do niego skargę.

Pliki cookies

Ta strona internetowa i partnerzy potrzebują Twojej zgody na wykorzystanie indywidualnych danych, aby mogli między innymi wyświetlać Ci informacje o Twoich zainteresowaniach. Użytkownik wyraża zgodę, klikając przycisk "Akceptuję".